Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning

Vid andrahandsuthyrning krävs alltid styrelsens godkännande. Föreningen följer hyresnämndens riktlinjer som kräver beaktansvärda skäl.

Som så kallade beaktansvärda skäl brukar anges:

 • Tillfälligt arbete eller studier på annan ort
 • Sjukdom, ålder eller särskilda familjeförhållanden (t.ex provsamboende eller liknande)
 • Längre utlandsvistelse

I regel godkänner styrelsen uthyrning för maximalt ett år i taget. Om särskilda skäl föreligger kan styrelsen godkänna upp till 2 år. Då krävs bifogat intyg som styrker särskilt skäl. I regel lämnar styrelsen inte tillstånd för längre tid än 2 år sammanlagt, oavsett skäl.

Styrelsen kan förena andrahandsuthyrning med villkor.

Att hyra ut i andra hand gör du när du:

 • hyr ut din lägenhet till annan person kortare eller längre tid mot ersättning,
 • hyr/lånar ut din lägenhet till annan person kortare eller längre tid utan ersättning eller
 • låter annan person nyttja din lägenhet självständigt.

Din ansökan skall i god tid och skriftligen tillhandahållas styrelsen i blanketten på denna webbsida. Ansökan måste vara komplett ifylld inklusive personnummer på och kontaktuppgifter till andrahandshyresgästen.

Föreningen tillåter inte uthyrning till juridiska personer utan endast till fysiska personer. Vid alla typer av andrahandsuthyrning krävs att hyresgästen är skötsam. Ansökan lägger du i föreningens postlåda i hus 22. Det går också bra att mejla/lämna direkt till den ansvarige i styrelsen.

Styrelsen behandlar din ansökan på nästkommande styrelsemöte (normalt har styrelsen möte en gång/månad, dock ej under sommarperioden).

Om du får din ansökan beviljad:

 • Är du skyldig att lämna en kopia av ditt hyresavtal med andrahandshyresgästen till styrelsen innan hyresgästen flyttar in, dock senast två veckor efter att du fått ditt tillstånd beviljat
 • Är du skyldig att informera hyresgästen om föreningens ordningsregler, sophantering m.m.
 • Är du ansvarig för din hyresgäst och eventuella skador denna åsamkar föreningen och dess hus
 • Är det inte tillåtet att byta ut din andrahandshyresgäst under uthyrningsperioden, utan då krävs en ny ansökan
 • Tänk på att du är skattskyldig för överskottet du får av din uthyrning (se Skatteverkets webbsida för mer info)

 Blankett för andrahandsuthyrning